Nghị định hướng dẫn Điều 100 Luật Đất Đai 2013

Nghị định hướng dẫn Điều 100 Luật Đất Đai 2013

Luật Đất Đai 2013 là một trong những văn bản quan trọng của Việt Nam, quy định về việc sử dụng đất và quản lý tài nguyên đất đai. Trong đó, Điều 100 là một trong những điều quan trọng được quan tâm nhiều nhất, vì nó liên quan đến thẩm quyền thu hồi đất, mục đích thu hồi đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất. Để hiểu rõ hơn về các quy định này, chúng ta cần tìm hiểu về Nghị định hướng dẫn Điều 100 Luật Đất Đai 2013.

Nghị định hướng dẫn Điều 100 Luật Đất Đai 2013

Điều 100 Luật Đất Đai 2013

Điều 100 Luật Đất Đai 2013 gồm 5 khoản, cụ thể như sau:

Khoản 1: Thẩm quyền thu hồi đất

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất Đai 2013, Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Điều này cho thấy sự quan trọng của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Khoản 2: Mục đích thu hồi đất

Khoản 2 Điều 100 Luật Đất Đai 2013 quy định về mục đích thu hồi đất. Theo đó, đất được thu hồi để sử dụng vào các mục đích sau:

 • Phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
 • Triển khai dự án đầu tư.
 • Chỉnh trang đô thị.
 • Phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
 • Sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Khoản 3: Trình tự, thủ tục thu hồi đất

Khoản 3 Điều 100 Luật Đất Đai 2013 quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất. Theo đó, khi có nhu cầu thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước sau:

 1. Xác định mục đích thu hồi đất.
 2. Thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng đất và xác định diện tích đất cần thu hồi.
 3. Công bố thông tin về việc thu hồi đất để người dân biết và có thời gian chuẩn bị.
 4. Tiến hành đàm phán với chủ sở hữu đất hoặc người được ủy quyền sử dụng đất để đạt được thỏa thuận về giá đất và các điều kiện khác.
 5. Nếu không đạt được thỏa thuận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định thu hồi đất theo giá đất đã được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 6. Thanh toán tiền bồi thường cho chủ sở hữu đất hoặc người được ủy quyền sử dụng đất.
 7. Hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.

Khoản 4: Bồi thường khi thu hồi đất

Khoản 4 Điều 100 Luật Đất Đai 2013 quy định về bồi thường khi thu hồi đất. Theo đó, người dân bị thu hồi đất sẽ được nhận tiền bồi thường tương ứng với giá trị của đất và tài sản gắn liền với đất. Điều này đảm bảo quyền lợi của người dân khi đất của họ bị thu hồi.

Khoản 5: Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Khoản 5 Điều 100 Luật Đất Đai 2013 quy định về hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất. Theo đó, người dân bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ tái định cư tại nơi khác hoặc được cấp đất để tự xây dựng nhà ở mới. Điều này giúp đảm bảo cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi phải di dời do việc thu hồi đất.

Điều 101 Luật Đất Đai 2013

Điều 101 Luật Đất Đai 2013 quy định về đất thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; thu hồi đất khi triển khai dự án đầu tư; thu hồi đất để chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đất thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất Đai 2013, đất thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và tiến hành theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh. Điều này đảm bảo sự an toàn và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đất thu hồi khi triển khai dự án đầu tư

Khoản 2 Điều 101 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc thu hồi đất khi triển khai dự án đầu tư. Theo đó, khi có nhu cầu thu hồi đất để triển khai dự án đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước sau:

 1. Xác định mục đích thu hồi đất.
 2. Thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng đất và xác định diện tích đất cần thu hồi.
 3. Công bố thông tin về việc thu hồi đất để người dân biết và có thời gian chuẩn bị.
 4. Tiến hành đàm phán với chủ sở hữu đất hoặc người được ủy quyền sử dụng đất để đạt được thỏa thuận về giá đất và các điều kiện khác.
 5. Nếu không đạt được thỏa thuận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định thu hồi đất theo giá đất đã được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 6. Thanh toán tiền bồi thường cho chủ sở hữu đất hoặc người được ủy quyền sử dụng đất.
 7. Hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.

Đất thu hồi để chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương

Khoản 3 Điều 101 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc thu hồi đất để chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Theo đó, khi có nhu cầu thu hồi đất để chỉnh trang đô thị hoặc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước tương tự như khi thu hồi đất để triển khai dự án đầu tư.

Nghị định hướng dẫn Điều 100 Luật Đất Đai 2013

Điều 102 Luật Đất Đai 2013

Điều 102 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc sử dụng đất sau khi thu hồi. Theo đó, đất thu hồi sẽ được sử dụng cho mục đích đã được quyết định trong quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo tính công khai và minh bạch trong việc sử dụng đất thu hồi.

Khoản 1: Sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

Khoản 1 Điều 102 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc sử dụng đất thu hồi vào mục đích quốc phòng, an ninh. Đất thu hồi sẽ được sử dụng để xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh hoặc làm khu vực cấm hay khu vực giới hạn về an ninh quốc gia. Điều này đảm bảo tính bảo mật và an toàn của đất thu hồi.

Khoản 2: Sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Khoản 2 Điều 102 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc sử dụng đất thu hồi vào mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Đất thu hồi sẽ được sử dụng để xây dựng các công trình hạ tầng, công cộng hoặc làm khu vực giải trí, vui chơi, thể dục thể thao cho cộng đồng. Điều này đảm bảo tính công bằng và tiện ích cho cộng đồng.

Khoản 3: Sử dụng để triển khai dự án đầu tư

Khoản 3 Điều 102 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc sử dụng đất thu hồi để triển khai dự án đầu tư. Đất thu hồi sẽ được sử dụng để triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Điều này đảm bảo tính phát triển và hiệu quả của đất thu hồi.

Kết luận

Qua đó, Điều 100 và Điều 101 Luật Đất Đai 2013 quy định về việc thu hồi đất và sử dụng đất thu hồi cho các mục đích khác nhau. Việc thực hiện chặt chẽ các quy định này sẽ đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Ngoài ra, việc hỗ trợ tái định cư và bồi thường cho người dân bị thu hồi đất cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người dân khi đất của họ bị thu hồi. Tuy nhiên, cần có sự thực hiện nghiêm túc và minh bạch từ phía cơ quan nhà nước để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu hồi đất và sử dụng đất thu hồi.

4.5/5 - (107 bình chọn)

Tin tức khác