Bản đồ

Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một đất nước hay cả Trái Đất, Bản đồ miêu tả khái quát, thu nhỏ bề mặt Trái Đất hoặc bề mặt thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định Hiện nay, Bản đồ thường dùng nhất trong địa lý.